This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Komunikat Urzędu Miasta w Żarach

Szanowni Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Urzędu Miasta w Żarach

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ze względu na sytuację epidemiczną:

 • Przy wejściu do szkoły obowiązkowa jest  dezynfekcję rąk. Władze placówki zapewnią odpowiedni płyn dezynfekujący, a dzieci podczas zajęć regularnie będą myć ręce wodą i mydłem.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Przy wejściu do szkoły będzie pomiar temperatury. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 C) pracownik szkoły poprosi rodziców o zabranie dziecka do domu.
 • Uczniowie nie mogą przychodzić do szkoły, jeśli w ich domu jest osoba chora lub przebywająca w kwarantannie.
 • Uczniowie będą siedzieć w pojedynczych ławkach w odległości przynajmniej 1,5 metra od siebie.
 • Dzieci nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi. Żadnego pożyczania długopisu, ołówka czy kartki z zeszytu.
 • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane.
 • Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 • Korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły będzie możliwe, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Organizacja pracy będzie tak koordynowana, aby utrudnić stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 • Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 • Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • W szatni będzie wykorzystywany co drugi boks.
 • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 • Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby zostaną wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Musi być zapewniona szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia.
 • Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 • W szkole odpowiednio często będą sprzątane sale, łazienki oraz korytarze. Dodatkowo w łazienkach pojawią się instrukcje prawidłowego mycia rąk.
 • Stołówki będą działać w trybie zmianowym. Po każdej grupie będzie dokładne sprzątanie stołówki, wyparzanie sztućców i naczyń.