This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Category Archives: Rekrutacja do SP2 Żary

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO I KLASY NA ROK SZKOLNY 2024/2025

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO I KLASY NA ROK SZKOLNY 2024-2025

Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2024/2025.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy I w roku szkolnym 2024/2025.

LISTA DZIECI Z REJONU ZAKWALIFIKOWANYCH DO I KLASY NA ROK SZKOLNY 2024-2025
LISTA DZIECI SPOZA REJONU ZAKWALIFIKOWANYCH DO I KLASY NA ROK SZKOLNY 2024-2025
LISTA DZIECI SPOZA REJONU NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO I KLASY NA ROK SZKOLNY 2024-2025

 

NABÓR UCZNIÓW DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW DO KLASY I
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

SZANOWNI PAŃSTWO!

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach rozpoczęła zapisy i postępowanie rekrutacyjne dzieci do klasy I na rok szkolny 2024/2025.
Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami zgłaszania dziecka do szkoły oraz terminami postępowania rekrutacyjnego, które określa Zarządzenie nr WA.0050.12.2024 Burmistrza Miasta Żary z dnia 22 stycznia 2024 roku.

WAŻNE: Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły (dotyczy dzieci z obwodu) oraz wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) należy złożyć do 12 marca 2024 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły lub przesłać skan dokumentu na adres e-mail: sp2witosa25@wp.pl

Kartę zgłoszenia lub wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły z zakładki: DLA RODZICÓW → DO POBRANIA.
W zakładce znajdują się także inne ważne pliki dotyczące rekrutacji. Są to: „Zasady zgłoszenia dziecka do szkoły oraz terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach na rok szkolny 2024/2025”, „Wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach”, „Oświadczenie woli – potwierdzenie przez rodzica (prawnego opiekuna) woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach”.
W razie dodatkowych pytań zachęcamy Państwa do kontaktów telefonicznych ze szkołą pod numerami: 68 470 46 67 oraz 512 142 217.

[ZAŁĄCZNIKI]

 

Listy klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.

Prezentujemy listy klas pierwszych oraz wychowawców na rok szkolny 2023/2024.

klasa 1A klasa 1B klasa 1C

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2023 – 2024

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2023/2024

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2023 – 2024

Lista dzieci przyjętych do I klasy na rok szkolny 2023/2024

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy I w roku szkolnym 2023/2024.

WAŻNE!!!
Szanowni Rodzice,

przypominamy, że zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych (tab. nr 2) są zobowiązani do złożenia oświadczenia woli przyjęcia dziecka do klasy I do Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach (wzór oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły). Oświadczenie woli należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 27 marca br. do godziny 15.00. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym terminie będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku pojawienia się wolnych miejsc do klasy I niezwłocznie poinformujemy o tym rodziców/opiekunów prawnych kandydatów niezakwalifikowanych.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO I KLASY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

OŚWIADCZENIE WOLI

NABÓR UCZNIÓW DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻARACH
OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW DO KLASY I
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SZANOWNI PAŃSTWO!

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach rozpoczęła zapisy i postępowanie rekrutacyjne dzieci do klasy I na rok szkolny 2023/2024.

Prowadzimy nabór do klasy ogólnodostępnej i klasy o zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami zgłaszania dziecka do szkoły oraz terminami postępowania rekrutacyjnego.

Listy klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

Prezentujemy listy klas pierwszych oraz wychowawców na rok szkolny 2022/2023.

klasa 1A klasa 1B klasa 1C

 

Lista dzieci przyjętych do I klasy na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice!

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach informuje, że wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli kartę zgłoszenia dziecka do szkoły zostały przyjęte do I klasy na rok szkolny 2022/2023.

W przypadku tych dzieci nie ma obowiązku składania potwierdzenia woli.

Informacja dla rodziców, którzy złożyli wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach.

Lista dzieci spoza rejonu przyjętych do I klasy na rok szkolny 2022/2023 jest umieszczona na stronie szkoły oraz na na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Żarach.

ZAPISY I REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

SZANOWNI RODZICE!
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Żarach rozpoczęła zapisy i rekrutację uczniów do klasy I na rok szkolny 2022/2023. Prowadzimy nabór do klasy ogólnodostępnej i klasy o zwiększonej ilości godzin z wychowania fizycznego (piłka nożna i akrobatyka). Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z załączonymi zasadami zgłaszania i postępowania rekrutacyjnego uczniów do klasy pierwszej.

ZASADY ZGŁOSZENIA DZIECKA I POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022-2023